Vítejte na Sbirani.cz. Klikněte pro registraci
Nálezy s detektorem kovů Letecká archeologie Numismatika

Moderátorský panel ]

Pravidla soutěže - Identifikace bankovky

Proběhlá soutěžní kola

Pravidla soutěže - Identifikace bankovky

Příspěvekod Koiko » pát 12. lis 2010 16:20:20

Dne 10.11.2010 byla vyhlášena soutěž "Identifikujte Bankovku". Smyslem této soutěže je, aby se návštěvníci tohoto webu pokochali krásou bankovek, pokusili se tipnout z jaké země pochází, rok vydání, popřípadě nějaké další doplňující informace k bankovce.Vaše tipování bude ztíženo tím, že bankovka bude mít vyretušovány identifikační znaky. Při hledání těchto informací se dozvíte něco málo o krajině, ze které bankovky pochází a různé další informace - záleží na tom, na jaké stránky narazíte.

1. ČAS VKLADU, ODTAJNĚNÍ
1.1 - Tato soutěž probíhá obden mimo období zimní ( od 20.12 do 3.1 ) a letní ( od 15.7 do 15.8 ) dovolené. Další vyjímkou jsou srazy Sloup a Doubí. ;-)
1.2 - Vzhledem k směnnosti mé práce cca v rozmezí mezi 17:00 a 20:00 hod. vložím neidentifikovanou část bankovky. Počítejte s nepřesností času na webu !!! Od této chvíle můžete začít tipovat a psát své tipy nad bankovku do položky - odpověď. V průběhu druhého dne vložím doplňující informace k bankovce a tím vše odtajním.

2. VÍTĚZ
2.1 - Je ten, kdo jako první správně identifikuje bankovku (správná odpověď na obě otázky musí být v jediném příspěvku)-To znamená, že nelze uznat bod pokud jsou odpovědi na jednotlivé otázky v různých příspěvcích, byť by byly jednotlivě správné.
2.2 - K vítězství je potřeba určit ÚZEMNÍ CELEK, NEBO CHCETE-LI STÁT A MĚNU /konkrétně uznám i tyto zkratky $, Ł, € / - beru dle katalogu Pick. Je-li určena správně přímo jen část územního celku/provincie/, kde bankovka platila, je to samozřejmě bráno jako správná odpověď- získává bod.
U provincií však pozor, od kdy do kdy byly provinciemi. /Hongkong apod./Proto doporučuji psát územní celek.


3. TIPOVÁNÍ
3.1 - psát vždy do odpovědi STÁT a MĚNU - /viz. předchozí odstavec/, není-li určeno jinak - mohu chtít konkrétní ostrov /východokaribský dollar, nebo u € bankovek konkrétní stát/
3.2 - Pokud dojde k opravě, platí tudíž vždy oprava a to i když předchozí typ byl správný. /do opravy opět napsat obě odpovědi/
( Nehleďte na to, že již je identifikována, protože tip může být špatný )


4. DODATKY
4.1 - Jedná-li se o bankovku měnové unie, chci název unie + měna. Konkrétní část této unie bude bez bodu jako třešinka /není-li přímo součástí bodování/.
4.2 - Pokud se bude jednat o městskou bankovku, bude brána jako správná odpověď MĚSTO A MĚNA.
4.3 - V případě, že se jedná o měnu - rupee, koruna , dollar apod. postačí napsat tento základ. Nebudu tedy rozlišovat dollar východokaribský, Novozélandský,atd. , koruna Dánská, Česká, atd. - toto je pouze příklad.
4.4 - moderátor soutěže má PRÁVO VETA

5. JE ZAKÁZÁNO
5.1 - chovat se a vyjadřovat jinak, než určují pravidle tohoto webu /vulgárnosti apod./
5.2 - po odeslání příspěvku / odpovědi / toto dodatečně upravovat. Pokud bude zobrazena dodatečná ůprava nebude odpověď uznána !!! V tomto případě, že se spletete, odpovězte znovu - snad vás někdo nepředběhne. Ale o tom to je....
5.3 - ohledně přípravy vkladu je zakázáno 10 minut před vkladem bankovky vložit jakýkoliv příspěvek uživatelem. - Tímto totiž dojde k zablokování vkladu, když jej budu chtít odeslat.


6. CELKOVÝ VÍTĚZ
6.1 - Dne 20.12.2013 bude soutěž ukončena, sečteny body a vyhlášen vítěz, kterému bude zaslána "SZ" -z tohoto důvodu je nutná registrace na tomto webu. Vítěz vyhraje symbolickou cenu - konvolut 5 ks bankovek ze světa. Pro rok 2013, 2014, 2015, 2016 máme sponzora, kolegu Jakuba Liptáka z Bratislavy, který ke každé výhře již nyní přiložil a zaslal v konvolutu dalších 5 ks bankovek.
/ lepší, nebo oběhové kvality /. Taktéž pro rok 2013 a 2014 mám dalšího sponzora, který si přál zůstat v anonymitě a na tyto 2 roky je výhra navýšena o další 2 kusy. Celková výhra pro rok 2013 je 7 ks od sponzorů + klasická výhra - viz. soutěž 2013 odměna viewtopic.php?f=96&t=3078

SOUTĚŽ ZDE - viewtopic.php?f=58&t=743

Koiko


Onkel GOOGLE Translator

On 10 November 2010 a contest was launched "Identify notes". The purpose of this competition is to keep visitors delighted by the beauty of this site notes, trying to guess what country of origin, year of publication, or any additional information to banknotes.Vaše infos will be made more difficult by the fact that the banknote will be retouched identification signs. In search of this information to learn a little about the landscape, from which comes banknotes and various other information - it depends on what pages the encounter.
Due to my work shift operation in a range between about 20:00 and 23:00 will put an unidentified part of banknotes. From this point you can start and write their tip tips above items in the bill - the answer. On the second day I post additional information on the bill, and thus all publish . The person who first correctly identifies the bill, which means TERRITORIAL UNIT OR IF YOU WANT TO BECOME A CURRENCY - take it from a catalog Pick - a point.
If it is a monetary union bill, I want to name Union + currency. The specific part of the Union will be no point as icing.
If this will be the city's bill will be taken as a correct answer CITY AND CURRENCY.
If the repair, the repair and thus always even when the previous model was correct.
In the event that a currency - rupee, crown, etc. dollar enough to write this basis. I will not distinguish East Caribbean dollar, New Zealand, etc. , Danish krone, Czech, etc. - this is just an example.
(Do not look at it that is already identified as a tip may be wrong) is prohibited after sending post / reply / edit this post. If additional adjustments will be displayed - not recognized answer!! In this case you make a mistake, say again - perhaps someone nepředběhne. But what it is ....
On 20 December 2013 the competition will be terminated, and numbered points declared the winner, who will receive "SZ"-for this reason it is necessary to register on this site. The winner will win a token prize - 5 pcs banknotes convolute the world. For 2013, 2014, 2015, 2016 we sponsor colleague James Liptak from Bratislava, who each win now put convolute and sent in another 5 pcs banknotes.
/ Better quality or circulatory /. Also, for 2013 and 2014, I have another sponsor, who wished to remain anonymous, and these two years is win increased by another 2 pieces. Total win for 2013 is 7 pieces from sponsors + classic win - viz. 2013 competition prize viewtopic.php? f = 96 & t = 3078
This competition takes place every other day outside the winter period (from 20.12 to 3.1) and summer (from 15.7 to 15.8) leave.
COMPETITION HERE - viewtopic.php? F = 58 & t = 743

Koiko

Am 10. November 2010 einen Wettbewerb ins Leben gerufen wurde "Identifizieren notes". Der Zweck dieses Wettbewerbs ist es, die Besucher von der Schönheit dieser Website Hinweise freuen zu halten, versuchen zu erraten, was Herkunftsland, Jahr der Veröffentlichung, oder zusätzliche Informationen zu banknotes. Ihre Infos gemacht werden erschwert durch die Tatsache, dass die Banknote wird retuschiert Erkennungszeichen sein. Auf der Suche nach diesen Informationen, um ein wenig über die Landschaft, aus denen Banknoten und verschiedenen anderen Informationen stammen lernen - es hängt davon ab, welche Seiten der Begegnung.
Durch meine Arbeit Schicht-Betrieb in einem Bereich zwischen etwa 20:00 und 23:00 Uhr wird legte einen unbekannten Teil der Banknoten. Ab diesem Zeitpunkt können Sie beginnen und schreiben ihre Spitze oben genannten Tipps Artikel in der Rechnung - die Antwort. Am zweiten Tag poste ich weitere Informationen auf der Rechnung, und somit alle odtajním. Die Person, die erste richtig identifiziert die Rechnung, die territoriale Einheit oder wenn Sie wollen, eine Währung zu Mitteln - nehmen Sie es aus einem Katalog Pick - ein Punkt.
Wenn es eine Währungsunion Rechnung ist, ich möchte Union + Währung zu nennen. Der spezifische Teil der Union wird kein Punkt als Sahnehäubchen sein.
Wenn dies wird der Stadt Rechnung wird als korrekte Antwort STADT UND WÄHRUNG genommen werden.
Wenn die Reparatur, die Reparatur und somit immer, auch wenn das bisherige Modell richtig war.
In dem Fall, dass eine Währung - Rupie, Krone, etc. dollar genug, um diese Basis zu schreiben. Ich werde nicht unterscheiden East Caribbean Dollar, Neuseeland, etc. , Dänische Krone, Tschechien, etc. - dies ist nur ein Beispiel.
(Sie es nicht sehen, dass bereits identifiziert als ein Tipp falsch sein kann) wird nach dem Senden Beitrag / Antwort / Beitrag editieren verboten. Wenn zusätzliche Anpassungen angezeigt werden - wird nicht erkannt Antwort! In diesem Fall können Sie einen Fehler machen, noch einmal sagen - vielleicht jemand nepředběhne. Aber was es ist ....
Am 20. Dezember 2013 wird der Wettbewerb beendet werden, und nummerierte Punkte zum Sieger erklärt, der "SZ"-aus diesem Grund ist es notwendig, sich auf dieser Website registrieren, erhalten. Der Sieger gewinnt ein Token-Preis - 5 Stück Banknoten falten die Welt. Für 2013, 2014, 2015, 2016 sponsern wir Kollegen James Liptak aus Bratislava, die jeweils win Jetzt legte Konvolut und schickte weitere 5 Stück Banknoten.
/ Bessere Qualität oder Durchblutungsstörungen /. Auch für 2013 und 2014 habe ich eine andere Sponsor, der anonym bleiben wollte, und diese zwei Jahre um weitere 2 Stück gesteigert gewinnen. Insgesamt Gewinn für 2013 ist 7 Stück von Sponsoren + klassische Win - viz. 2013 Wettbewerbspreis viewtopic.php? F = 96 & t = 3078
Dieser Wettbewerb findet jeden zweiten Tag vor dem Winter (20,12 bis 3,1) und Sommer (15,7 bis 15,8) zu verlassen.
Wettbewerb hier - viewtopic.php F = 58 & t = 743
Uživatelský avatar
Koiko
Moderátor
Status: Offline
Příspěvky: 13313
Registrován: pát 08. říj 2010 11:59:01
Bydliště: Teplitz stadt

Zpět na Archív

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron